ABONNEMENTSVILKÅR FOR HUDYA (Gyldig per 15.08.2019)

1. GENERELT

Disse vilkårene gjelder som abonnementsavtale mellom Hudya og kunden.

a) Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «Avtalen», mellom Hudya Group AS inklusive datterselskaper (heretter kalt ”Hudya») og fysisk eller juridisk person (heretter kalt ”Kunde”) for levering av mobile kommunikasjonstjenester som telefonitjenester, datakommunikasjon og andre tjenester (også kalt «Tjenesten»).
b) Ved motstrid mellom disse vilkårene og spesifikke avtalevilkår, skal de spesifikke avtalevilkårene gjelde så langt det er motstrid.

2. AVTALE

Avtalen er inngått når Hudya har mottatt og godkjent din bestilling.

a) Bestilling av abonnement samt andre tjenester og produkter, enten elektronisk, skriftlig eller muntlig, er å betrakte som en aksept av abonnementsvilkårene. Avtale er inngått når Hudya har mottatt og godkjent Kundens bestilling, eller når tjenesten tas i bruk av kunden dersom dette skjer først. Kunden betraktes å ha akseptert Abonnementsvilkårene dersom vedkommende tar i bruk Tjenesten uten at avtaleinngåelse er uttrykkelig inngått.
b) Hudya forutsetter at Kunden til enhver tid er betalingsdyktig og kan foreta kredittvurdering av Kunden før avtalen eventuelt aksepteres samt under avtalen. Kredittvurderingen kan inneholde en kredittsjekk hos et kredittopplysningsbyrå.
c) Avtalen forutsetter forskuddsbetaling av månedsavgift med mindre annet er avtalt.
d) Dersom kredittvurderingsvilkårene ikke oppfylles, kan Hudya avslå å inngå avtale, eventuelt si opp avtalen, eller kreve forskuddsbetaling, depositum eller garanti for å inngå eller fortsette avtalen.
e) Hudya kan fastsette kredittgrenser for Kunden.
f) Det er Kundens ansvar at brukeren er kjent med abonnementsvilkårene dersom brukeren er en annen enn Kunden. For å benytte tjenesten forutsettes det at Kunden selv anskaffer nødvendig typegodkjent terminalutstyr. Kunden er selv ansvarlig for tap eller skade på utstyret.

3. ANGRERETT

Privatkunder har alltid angrerett på 14 dager når de kjøper på nett eller via telefon (fjernsalg). Husk at når du aktiverer ditt abonnement innen 14 dager, fraskriver du deg angreretten.

a) Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg (for eksempel ved telefonsalg eller på internett) eller salg utenfor Hudya sine faste utsalgssted, og Kunden er forbruker, har Kunden rett til å gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at Hudya har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til bestemmelsene i lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
b) Dersom Hudya ikke oppfyller sin opplysningsplikt utvides fristen til 3 måneder regnet fra inngåelse av avtalen eller 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt.
c) Kunden må gi melding til Hudya dersom angreretten skal benyttes.
d) Dersom Kunden har inngått avtalen ved uanmodet oppringning eller annen henvendelse fra Hudya (”telefonsalg”) bæres returkostnaden av Hudya.
e) Dersom Kunden har inngått avtalen over internett (”annet fjernsalg enn telefonsalg”) plikter Kunden selv å bære returkostnadene.
f) Dersom Kunden tar i bruk abonnementet før angrerettens utløp, må Kunden ved benyttelse av angreretten betale for den del av tjenesten som er påløpt, samt for eventuelle medgåtte materialer.

 

4. DITT ANSVAR VED STJÅLET ELLER MISBRUKT SIM-KORT

Hvis du bruker abonnementet ditt forsvarlig, vil vi ikke belaste deg for mer enn maksimalt 1 000 kroner om kortet ditt blir stjålet. Om du har derimot har utvist grov uaktsomhet er du ansvarlig for inntil 10 000 kroner, og om du av eller annen grunn skulle ha utvist forsett eller ikke har gitt oss melding innen rimelig tid etter tap av SIM-kort, er ansvaret ubegrenset.

a) SIM-kort tildeles Kunden ved bestilling av abonnement og aktiveres når abonnementet er godkjent. SIM-kortet er Hudyas eiendom.
b) Kundeinformasjon lagres på SIM-kortet, og Kunden skal sikre at andre ikke uberettiget får SIM-kortet i hende og at det ikke gjøres inngrep i SIM-kortet. Til SIM-kortet hører to personlige koder; PIN og PUK. PIN-koden er knyttet til bruk av abonnementet, og skal beskytte Kunden mot misbruk av SIM-kortet. PIN- og PUK-koden er personlige og hemmelige, og skal oppbevares atskilt fra SIM-kortet. Utkopling/deaktivering av PIN-koden øker faren for misbruk ved tyveri, tap e.l. av SIM-kortet og anbefales ikke da dette øker faren for misbruk ved tyveri, tap eller lignende av SIM-kortet.
c) Ved kjennskap til, eller mistanke om, at SIM-kortet eller de personlige kodene har kommet på avveie, skal Kunden umiddelbart underrette Hudya kundeservice, som vil sperre abonnementet. Kunden er ansvarlig for tap som følge av misbruk av SIM-kortet før meldingstidspunktet. Kundens ansvar er i utgangspunktet begrenset til 1 000 kroner.
d) Dersom tapet imidlertid skyldes grov uaktsomhet er Kunden ansvarlig for inntil 10 000 kroner.
e) Dersom Kunden har utvist forsett eller har unnlatt å gi melding innen rimelig tid etter tap av SIM-kort, er ansvaret ubegrenset.
f) Hudya er ansvarlig for misbruk av SIM-kortet som finner sted etter at Hudya har mottatt sperremelding fra Kunden, med mindre Kunden har muliggjort misbruket ved grov uaktsomhet eller forsett. Å notere PIN-koden på SIM-kortet, mobiltelefonen eller lignende, å koble ut bruk av PIN-koden eller å forlate mobiltelefonen etter at PIN-koden er tastet inn kan etter forholdene anses som grovt uaktsomt.
g) Abonnementet vil forbli sperret til Kunden gir melding om gjenåpning.
h) Selv om abonnementet er sperret, vil det påløpe avtalt abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt og/eller det foreligger bindingstid. Dersom Kunden ønsker det, kan Kunden få nytt SIM-kort med nye personlige koder mot et gebyr i henhold til prisliste.

 

5. TELEFONNUMMER OG NUMMERPORTERING

Ta med deg ditt gamle telefonnummer (nummerportering) – eller velg et nytt blant våre tilgjengelige nummer.

a) Ved inngåelse av avtalen med Hudya velger Kunden om han vil bli tildelt et nytt telefonnummer eller beholde sitt eksisterende mobilnummer.
b) Dersom Kunden vil beholde sitt eksisterende nummer, gir Kunden Hudya fullmakt til å si opp abonnementet hos Kundens tidligere leverandør av mobilabonnement og til å innhente nødvendig informasjon fra denne leverandøren for at leverandørbyttet (nummerporteringen) kan gjennomføres.
c) Kunden er selv ansvarlig for å gjøre opp eventuelt utestående med sin tidligere leverandør av mobilabonnement.
d) Dato for portering vil normalt være ca. 10 virkedager etter avtaleinngåelse. Kunden vil bli informert om porteringstidspunkt.
e) Nummerportering som blir forsinket eller ikke lar seg gjennomføre på grunn av forhold som Hudya ikke har kontroll over, kan Hudya ikke holdes ansvarlig for. Det samme gjelder dersom nummerporteringen fører til at Kunden bryter en avtale med tidligere leverandør av mobilabonnement.

6. BRUK – ANSVAR OG RISIKO

Du kan selvsagt bare bruke abonnementet der hvor vi har dekning, og med godkjent utstyr. Se dekningskartet om du er usikker. Abonnementet er personlig, og kan ikke videreselges. Du må ikke slippe til uvedkommende på ditt trådløse nett. Vanlig skikk og bruk gjelder, og Hudya kan stenge tjenesten ved brudd på dette eller lover og regler.

a) Tjenesten gir Kunden mulighet for oppkobling til avtalte tjenester innenfor de geografiske dekningsområder som til enhver tid gjelder for tjenesten.
b) Kunden er ansvarlig for at SIM-kortet bare benyttes i typegodkjent terminalutstyr som Kunden svarer for og som oppfyller relevante offentligrettslige og tekniske krav. Oppgradering eller endring av tjenesten eller telenettet kan medføre at de tekniske kravene som stilles til Kundens utstyr forandres.
c) Tjenesten er personlig og kan kun benyttes av Kunden og Kundens ansatte, eventuelt husstand til privat bruk. Tjenesten kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, verken mot vederlag eller gratis. I de tilfeller der Kunden har trådløs internt nett, er Kunden ansvarlig for å stenge slikt nett for uvedkommende.
d) Kunden plikter å følge alminnelig vedtatte regler for skikk og bruk for bruk av Internett. Det er ikke tillatt å spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte tjenesten til e-postbombing, reklame e-post eller annen form for e-post der man sender til flere brukere man ikke kjenner, eller lignende. Det er heller ikke tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse eller å benytte Internett til straffbare forhold.
e) Kunden kan ikke benytte tjenesten i strid med avtalen, lover og regler og på en måte som kan medføre ansvar for Hudya eller tredjemann. I slike tilfeller kan Hudya stenge tjenesten umiddelbart uten varsel. Kunden svarer for all bruk av tjenesten og for det som kommuniseres og publiseres via tjenesten.

7. INNHOLDS- OG TELETORGTJENESTER

Hudya sperrer for Teletorgtjenester (820 og 829) som standard på alle abonnement. Innholdstjenester sperres på enkelte abonnement. Om du allikevel får tilgang på disse tjenestene, må du være klar over at du er ansvarlig for all bruk og at disse numrene har en høy takst (overtaksering). Vi fakturerer deg for dette. Du kan også selv sperre for bruk av slike nummer om du vil.

a) Bruk av Spesialnummer (innholdstjenester) faktureres etter gjeldende prisliste, og abonnenten er alltid ansvarlig for all bruk.
b) Med innholdstjeneste levert av tredjepart (fellesfakturert tjeneste) forstås forhåndsbetalt og etterskuddsbetalt tjeneste som tilbys over Hudyas elektroniske kommunikasjonsnett og som faktureres på fakturaen fra Hudya.
c) Kunden kan sperre for all tilgang til innholdstjenester levert av tredjepart eller et predefinert utvalg av numre ved å henvende seg til Hudya kundeservice.
d) Hudya kan velge å sette sperre for bruk av innholdstjenester for nye abonnenter.
e) Klager på innholdstjenester (fellesfakturerte tjenester) levert av tredjepart skal rettes til Strex eller direkte til tredjepart. Du kan også kontakt Hudyas kundeservice. Ved klage på terminal, tilleggsutstyr eller service på terminal kan forbruker klage til Forbrukerrådet.
f) Ved tvist kan Kunden bringe klagen inn for Brukerklagenemnda så fremt forholdet omfattes av ordningen.

8. HUDYAS ANSVAR

Vi tar ansvar for at du får de tjenestene du har bestilt. Vi kan selvsagt kun levere tjenester der vi har dekning. Hastigheten som er oppgitt er en variabel størrelse. Vi oppgir det du kan forvente å få som et slags gjennomsnitt ved normale forhold. Du får per i dag best mulig hastighet, men dette kan endres. Hastigheten avhenger av bl.a. dekning, signalforhold, terminalen din og hvor mange samtidige bruker det er på samme basestasjon.

a) Hastighet som oppgis er et slags gjennomsnitt som kunden ved normale forhold kan forvente å få, men vil variere med deknings- og signalforhold.
b) Noe av bredbåndskapasiteten vil benyttes til nødvendig kontrollinformasjon som vil medføre at effektiv hastighet vil kunne være lavere enn angitt.
c) I perioder med stor belastning på nettet kan hastigheten være lavere enn den oppgitte hastighet. Hudya tar forbehold om at angitt hastighet ikke alltid vil kunne oppnås pga. ovennevnte forhold.
d) Overføringshastigheten videre ut på internett er utenfor Hudyas kontroll, og Kunden må påregne lavere hastighet. Den enkelte avtale kan gi begrensninger i overføringshastighet og dekningsområde.
e) Hudya har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tjenesten som anses som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker.
f) Hudya er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Planlagt vedlikehold vil bli varslet i god tid på Hudya sine hjemmesider, unntaksvis informeres Kunden direkte. Hudya sitt nett kan forandres hva gjelder dets dekningsområde, struktur og føringsvei. Hudya forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer.
g) Hudya garanterer ikke at Kundens bruk av tjenesten skjer uten avbrudd og er ikke ansvarlig for brudd i eksternt nett eller for å utbedre feil utenfor Hudyas kontroll.
h) Ved mangler ved tjenesten er Hudya ansvarlig for direkte tap som påføres Kunden. Ved ansvar for direkte tap er Hudyas ansvar begrenset oppad til 3 måneders fastavgift/månedsavgift med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Hudyas side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som er påført Kunden som følge av mangelen.
i) Hudya er ikke ansvarlig for indirekte skade eller tap som måtte oppstå som følge av feil ved leveransen, med mindre dette skyldes grov uaktsomhet fra Hudyas side. Dette gjelder uavhengig av hva som er årsak til feilen. Som indirekte tap regnes (i) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), (ii) tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), (iii) tapt fortjeneste som følge av et en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt og (iv) skade eller tap knyttet til alt annet enn det utstyret som er levert av Hudya, herunder skade eller tap på Kundens PC, software, lagret informasjon og andre eiendeler.
j) Hudya er ikke ansvarlig for forsinkelser, feil eller mangler som skyldes forhold utenfor Hudyas kontroll som Hudya ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgende av. Ansvarsfriheten gjelder inntil hindringen bortfaller.
k) Hudya er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap eller tapte inntekter ved at Kunden ikke kan delta i spill eller lignende på internett som følge av feil eller mangler ved tjenesten.

 

9. PRISER, FAKTURERING, BETALING

Om vi ikke avtaler noe annet, er alle abonnementsavgifter forskuddsbetalte. Den bruk som ikke inkluderes i abonnementet, tilleggsfakturerer vi deg for. Vær oppmerksom på at data for bruk i enkelte utland kan komme til oss veldig forsinket, og at kostnaden dermed kan bli svært høy. Dette gjelder også selv om man har en sperre for maksimal bruk. Hudya kan sperre abonnement som ikke er betalt, og vi vil allikevel kreve inn utestående beløp.

a) Kunde hos Hudya er ansvarlig for betaling av de ytelser Hudya leverer i henhold til Abonnementsavtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Hudyas side.
b) Priser og betalingsvilkår for blant annet etableringskostnad og løpende forbruks- og abonnementsavgift (forskudds- og etterskuddsvis) følger av de til enhver tid gjeldende prislister på Hudyas nettsted.
c) Om ikke annet er avtalt, er alle Hudya sine abonnementstjenester forskuddsbetalt.
d) Kunden godkjenner tilleggsfaktura for tjenester som er etterskuddsfakturert. Tjenestene inkluderer samtaler til spesialnummer, overtakserte meldingstjenester, trafikk i utlandet og bruk i utlandet (roaming). Listen er ikke uttømmende.
e) Om Kunden benytter seg av tjenesten i utlandet, eller Hudya av annen grunn får bruk- og takseringsdata i hende med tidsforskyvelser, gir Kunden Hudya en rett til å fakturere dette i ettertid.
f) Om Kunden tidligere har forhåndsbetalt tjenester og det finnes et ubrukt restbeløp, vil dette beløpet krediteres Kunden og avregnes mot fremtidig forbruk.
g) Om Kunden sier opp abonnementet tilbakeføres ikke eventuelle forhåndsbetalte restbeløp.
h) Om konto for betaling mangler dekning, vil Hudya etterfakturere utestående beløp.
i) Ved avtale om etterskuddsvis betaling starter fakturering normalt fra det tidspunkt tjenesten leveres Kunden. Kunden faktureres periodisk med 14 dagers forfall med mindre annet er avtalt. Hudya har rett til å belaste Kunden med et fakturagebyr i henhold til alltid gjeldende prisliste. Kunden er ansvarlig for betaling av tjenesten i henhold til avtalen.
j) Prisendringer skal varsles med minimum 1 måneds varsel, enten ved publisering på Hudyas nettsted eller ved direkte henvendelse, normalt sammen med faktura eller annen henvendelse fra Hudya.
k) Dersom Kunden mener at beløpet på fakturaen er feil, må han klage til Hudya innen betalingsforfall, eller dersom dette ikke er mulig, så snart som mulig deretter.
l) Ved betalingsmislighold vil Hudya sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr, og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Hudya vil ved vesentlig betalingsmislighold stenge abonnementet og forbeholder seg retten til å belaste kunden med sperre- og eventuelt gjenåpningsgebyr etter den til enhver tid gjeldende prisliste.

 

10. AVTALENS VARIGHET OG OPPSIGELSE

Vår avtale løper inntil den sies opp, men du kan gjøre det når som helst. Oppsigelsestiden er da ut måneden. Dette fordi du allerede har betalt for innestående måned. Allerede fakturerte beløp vil ikke refunderes.

a) Avtaleperioden er løpende eller følger av den enkelte avtale. Avtaler med avtaletid regnes fra den dato tjenesten ble levert til Kunden.
b) Avtalen kan sies opp av Kunden eller av Hudya. Oppsigelsen må være skriftlig, og avtalen løper ut måneden det blir sagt opp. Det er kun den person som er registrert som Kunde som kan foreta oppsigelse eller endring av avtalen på vegne av Kunden.
c) Dersom Kunden velger å avbestille en tjeneste som har bindingstid i avtaletiden, faktureres Kunden et forholdsmessig avbruddsgebyr som tilsvarer det beløp tjenesten er subsidiert med. Avbruddsgebyret reduseres månedlig i løpet av avtaletiden.
d) Dersom Kunden ikke har meddelt Leverandøren at levering av tjenesten ikke ønskes forlenget senest 1 måned før avtaletidens utløp, forlenges leveransen av tjenesten automatisk inntil den sies opp av en av partene med 1 måneds skriftlig varsel, med mindre annet er avtalt.

 

11. REKLAMASJON OG MISLIGHOLD

Om du mener det er feil eller mangler på våre tjenester, må du si i fra til oss så fort som mulig. Hvis ikke kan vi ikke rette opp forholdet. Den viktigste grunnen til at vi eventuelt hevder at du misligholder avtalen, er at det ikke foreligger noen betaling.

a) Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han/hun ikke gir Hudya melding om mangelen innen rimelig tid etter at han/hun oppdaget eller burde ha oppdaget den.
b) Avtalen kan heves ved vesentlig mislighold. Betalingsmislighold anses alltid som vesentlig mislighold. Ved heving vil den part som har begått et vesentlig mislighold kunne bli erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsregler.
c) Dersom Kunden ikke har betalt regningen innen betalingsfristen eller innen frist som angitt i betalingsvarsel, kan Hudya etter egen vurdering stenge Kundens abonnement.
Dersom Kunden har bestilt felles regning for abonnement på flere teletjenester, vil stenging etter Hudyas vurdering kunne omfatte alle abonnementene. Selv om abonnementet er stengt for utgående samtaler, kan Kunden ringe nødnummer til politi, brannvesen og ambulanse. Ved vedvarende betalingsmangel vil abonnementet sperres helt og holdent, og kan i den forbindelse anses som oppsagt. Kunden vil bli belastet med et sperre-gebyr og eventuelt gjenåpningsgebyr. Størrelsen på gebyrene fremgår av Hudyas nettsider.

 

12. ENDRING AV AVTALEN

Det hender vi må endre priser og avtalevilkår. Vi vil da varsle deg om dette på våre nettsider og eventuelt ved direkte henvendelser. Om endringene er ugunstige for deg (for eksempel økning i prisen), skal du få informasjon minst 1 måned før. Du kan ikke overdra ditt abonnement til tredjepart, men Hudya har rett til det.

a) Hudya har rett til å foreta endringer av priser og andre avtalevilkår. Slike endringer vil enten bli varslet ved (i) publisering på nettsiden til Hudya eller ved (ii) direkte henvendelse til Kunden, normalt sammen med faktura eller annen informasjon fra Hudya.
b) Endringer til ugunst for Kunden trer i kraft tidligst 1 måned etter slik melding.
c) Slike endringer anses automatisk som en del av avtalen mellom partene fra det tidspunkt det fremgår at endringen skal tre i kraft, med mindre avtalen blir brakt til opphør av en av partene før dette tidspunktet.
d) Prisøkninger som følge av regulatoriske eller offentligrettslige forhold, samt økninger fra Hudyas underleverandører kan foretas umiddelbart uten forutgående varsling.
e) Vesentlige endringer i pris- og avtalevilkårene til ugunst for Kunden, gir Kunden rett til å si opp avtalen med virkning fra ikrafttredelsestidspunktet.
f) Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne Avtalen uten etter skriftlig samtykke fra Hudya. Hudya kan overdra avtalen til tredjepart.

 

13. PERSONVERN OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler all informasjon om deg som kunde konfidensielt og i tråd med personopplysningsloven. Vi har også taushetsplikt vedrørende din bruk av våre tjenester, men vi kan bli pålagt av myndighetene å utlevere slike opplysninger til dem. Vi henviser ellers til Hudyas Personvernerklæring som vil gjelde som en del av disse vilkår.

 

14. TVISTER

Er vi uenige om noe, håper og tror vi i Hudya at det kan løses på en pragmatisk og enkel måte. Hvis ikke, må saken løses via ordinære klageorganer og domstoler.

a) Har du klager må du først henvende deg til Hudyas kundeservice. Vi løser de fleste saker i minnelighet.
b) Forbrukere og bedrifter med opp til 10 årsverk kan klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) dersom forholdet gjelder bruk og/eller fakturering av tjeneste. Klage til BKN kan først sendes inn når det foreligger skriftlig avslag fra Hudya. Ankefristen er 1 år fra du mottar skriftlig avslag fra Hudyas kundeservice. Klager kan meldes inn via www.brukerklagenemnda.no. BKN kan også kontaktes på telefon 22 13 32 20 for informasjon.
c) EUs klageportal ODR kan også anvendes ved klage på varer/tjenester kjøpt på nettet. Dette er særlig relevant dersom forbruker er bosatt i et annet EU/EØS- land. Også for denne klageordningen må kunden først ha rettet skriftlig klage til Hudya.
d) Ved forhold som omfattes av ekomlovgivingen kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet https://www.nkom.no/ kontaktes.
e) Klager på innholdstjenester (fellesfakturerte tjenester) levert av tredjepart skal rettes til Strex eller direkte til tredjepart. Du kan også kontakte Hudyas kundeservice.
f) Ved klage på terminal, tilleggsutstyr eller service på terminal kan forbruker klage til Forbrukerrådet.
g) Tvister mellom Kunden og Hudya skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Partene løser tvisten etter norsk rett.

 

15. ABONNEMENTSVILKÅR FOR MOBILTJENESTER

Du som kunde er ansvarlig for SIM-kortet, og bare du må kjenne til PIN-koden. Ikke skriv ned PIN koden noe sted! Du må bare bruke godkjent brukerutstyr, og du skal ikke legge til rette for eller selv misbruke abonnementet. Derfor er det satt en grense på Fri Bruk på 10 000 min/SMS/MMS. Hudyas abonnement baserer seg også på normalt bruksmønster, og vi gjør spesielt oppmerksom på at abonnenter av Hudya Flex Zero kan flyttes over til Hudya Basic uten ytterligere varsel om abonnementet ikke har hatt registrert bruk 3 mnd. på rad. Ved tap/tyveri av SIM-kort/telefon er det viktig at du melder fra til Hudya kundeservice så fort som mulig eller sperrer abonnementet på Min side/My Hudya.

a) SIM-kort
Kunden er ansvarlig for mottatt SIM-kort, og for at eventuelle PIN- og andre sikkerhetskoder oppbevares på en sikker måte, slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere koden på kortet, telefoniutstyr eller tilsvarende, å koble ut bruken av PIN-koden, eller å forlate telefonen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter forholdene kan anses som grovt uaktsomt. Om kunden mister eller frastjeles SIM-kortet (f.eks. ved tyveri av telefonen) skal tapet innen rimelig tid meldes til Hudya for å hindre misbruk. Kunden kan kreve skriftlig bekreftelse på mottatt sperremelding. Kunden er selv ansvarlig for misbruk av telefon/SIM-kort inntil sperremelding er mottatt av Hudya. Etter at sperremelding er gitt, er Kunden kun ansvarlig for misbruk dersom Kunden har muliggjort misbruket ved forsettlig handling. SIM-kortet skal bare brukes i typegodkjent abonnentutstyr som er i forskriftsmessig stand. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i kortet. Hudya kan koble fra ikke-forskriftsmessig utstyr.

b) Fri bruk
Ringeminuttene/meldingene skal ikke være maskinskapte, som en serie av identiske meldinger, og skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet, herunder markedsføring. Fri bruk er definert som 10 000 ringeminutter, 10 000 SMS og 10 000 MMS fra abonnentens nummer i Norge eller EU/EØS til ordinære norske nummer. Alle andre samtaler til f.eks. spesialnummer og samtaler til/fra utland, vil ha egne priser og belastes pr. stykk og minutt. Innholdstjenester vil også ha egne priser. Disse prisene, samt priser utover inkludert trafikk fremkommer på Hudyas nettsider.
c) Trafikkmønster
Hudya priser alle sine tjenester basert på en normalfordeling av trafikkmønster for en gjennomsnittsbruker. Dersom en Kunde har et eller flere abonnement med et forbruk der trafikkmønsteret avviker vesentlig fra gjennomsnittet, har Hudya rett til å varsle Kunden om at dersom trafikkmønsteret ikke normaliserer seg innen en angitt periode så vil Hudya fakturere Kunden for merkostnaden som trafikkavviket representerer for Hudya.
d) Bytte av abonnement
Hudya gjør spesielt oppmerksom på at Hudya Flex Zero uten løpende abonnementskostnad er bygget på at brukeren har et normalt bruksmønster. Om derfor et slikt abonnement ikke har registrert bruk i 3 påfølgende måneder, kan Hudya flytte kunden over på Hudya Basic uten ytterligere varsel.
e) Oppsigelse
Tjenester opphører og/eller Avtalen sies opp i henhold til Hudyas generelle vilkår. Ved oppsigelse tilbakebetales ikke månedsavgifter som er fakturert for oppsigelsesmåneden.
f) Bruk av abonnementet i utlandet
Kundens bruk av utenlandske mobiltelefonnett er underlagt de lover og bestemmelser, takster og vilkår som gjelder for den enkelte operatørs nett. Ved bruk av abonnementet i utlandet, innkrever Hudya betaling for bruken på vegne av den utenlandske nettoperatøren. Det gjelder egne regler og takster for bruk av mobil i utlandet. Priser for utlandsforbruk er spesifisert på Hudyas nettside.
g) Tap eller tyveri av abonnementsutstyr
Ved kjennskap til, eller mistanke om, at mobiltelefon eller SIM-kort er kommet på avveie, skal Kunden straks underrette Hudya kundeservice pr. telefon eller e-post som da sperrer SIM-kortet for trafikk. Åpningstider fremkommer på våre nettsider. Utenfor Hudyas åpningstider er Kunden selv ansvarlig for å sperre SIM-kortet på Min side på telipol.no eller My Hudya på hudya.no. Abonnementet vil forbli sperret til Kunden gir melding om gjenåpning. Kunden kan i stedet få et nytt SIM-kort med nye personlige koder. Prisen for det nye kortet fremgår av Hudyas prisliste. Selv om abonnementet er sperret, vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.
h) Ansvar ved tap, tyveri mv.
Kunden er ansvarlig for tap som følge av misbruk av mobiltelefonen eller SIM-kortet. Som beskrevet i punkt 16 g) må Kunden kontakte Hudya for å melde om sperring av SIM-kortet. Utenfor åpningstidene til Hudya kundeservice er kunden ansvarlig for å sperre SIM-kortet på Min side på telipol.no eller My Hudya på hudya.no.